Javna nabava18.05.2018.
Plan javne nabave za 2018. godinu

ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine broj 120/16) i Pravilnika o javnoj nabavi Zaklade, Upravno vijeće Zaklade Blaga djela  donijelo  je 

Plan javne nabave za 2018. godinu................................................................................................................

18.05.2016.
Plan javne nabave u 2016. godini

ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)  Upravitelj Zaklade  donio  je

Plan javne nabave za 2016. godinu................................................................................................................

20.05.2015.
Plan javne nabave za 2015. godinu

Temeljem lanka 20. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)  Upravitelj Zaklade  donio  je 

Plan javne nabave za 2015. godinu
................................................................................................................

09.05.2014.
Plan javne nabave za 2014. godinu

ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Kovaka 1, Dubrovnik

 

Temeljem lanka 20. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/2011)  Upravitelj Zaklade  donio  je 

Plan javne nabave za 2014. godinu................................................................................................................

02.02.2015.
Plan javne nabave za 2013. godinu.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA Zaklada Blaga djela kao javni naruitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrenih u lanku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11).

................................................................................................................


Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr