Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela u Dubrovniku u vremenu od 1.1.-31.12.2015.
 

 Uz izvješ�a o prihodima i rashodima  Zaklade za 2015., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2015. i bilje�aka uz nazna�ena financijska izvješ�a, što su obvezni oblici izvješ�ivanja nadre�enih tijela po postoje�im  propisima, prikazat �emo rezultate rada i poslovanja Zaklade kao neprofitne organizacije i u ovom posebnom  izvješ�u, u kojem �emo temeljitije i detaljnije govoriti o radu i poslovanju Zaklade, obavješ�uju�i tako javnost o njezinim aktivnostima, o poteško�ama s kojim smo se susretali, ali i o uspjesima tijekom protekloga promatranog razdoblja. A upravo ovaj oblik aktivnosti Zaklada poštuje, naglašava i godinama redovito primjenjuje kako bi svoj rad i poslovanje pribli�ila  najširim krugovima gra�anstva.

Dana 18. studenoga 2012. istekao je mandat Upravnom vije�u, a novo nije imenovano zbog niza nezakonitih postupaka Gradskog vije�a Grada Dubrovnika u postupku imenovanja i razrješenja, kako upravitelja Zaklade tako i �lanova Upravnog vije�a. Tako je, iako je i njemu istekao mandat, Zakladom nastavio upravljati Nikola Obuljen, što �e trajati sve do imenovanja novog upravitelja i �lanova novog Upravnog vije�a, dakle do razrješenja sporova što su  se po tu�bama Zaklade vodili ili se još uvijek vode pred upravnim sudovima  u Splitu i Osijeku i pred Visokim upravnim sudom RH-a. To se, na�alost, nije dogodilo ni u 2015., iako su od podnošenja prve tu�be prošle dvije godine i osam mjeseci. U više navrata pisali smo sudu i molili da se postupak ubrza, ali bez rezultata.

Da bi zaštitila svoja prava i svoju pravnu osobnost zajam�enu Zakonom o zakladama i fundacijama, Zaklada je podnijela i više tu�ba Ustavnom sudu RH.

Jedina zaposlenica Zaklade i u 2015. bila je Marica Peri�, dipl. oecc.– voditeljica Ureda.  

             Knjigovodstveno-financijske poslove obavljala je kao vanjska suradnica tvrtka HINA d.o.o. iz Dubrovnika, a pravne poslove odvjetni�ki ured Nite Svilokos.   

 

Gospodarska aktivnost Zaklade bila je, kao i uvijek, temeljno njezino obilje�je rada, kojim su se putem stvarali i stvaraju  materijalni i drugi uvjeti  za ostvarenje osnovne djelatnost Zaklade u pru�anju pomo�i, potpora i skrbi pojedincima i obiteljima slabijega materijalnog i uop�e socijalnog stanja na podru�ju Grada Dubrovnika.

 

Zaklada još nije došla u cjelini do onog opsega imovine sadr�ane u nekretninama, koje bi po mogu�emu zakonskom stjecanju mogla ostvariti, i to sve zbog sporosti u radu dr�avnih ureda mjerodavnih za poslove naknade imovine koja je svojedobno bila Zakladi nacionalizirana, ali, posebno u proteklih pet godina, i zbog neutemeljenih postupaka vode�ih du�nosnika Grada Dubrovnika, koji su ulagali �albe na svako rješenje o davanju u vlasništvo Zakladi pojedinih nekretnina.

           

  Unato� svim ovim poteško�ama, do sada ste�eno vlasništvo ipak omogu�ava pripremu više programa rada kojima se ostvaruje svrha postojanja Zaklade.

 

            Gospodare�i imovinom i nastoje�i ostvariti dio naknade u nov�anom obliku za onu imovinu koju nije mogu�e dobiti ponovno u vlasništvo u naturalnom obliku, Zaklada je u protekloj poslovnoj godini  ostvarila:

 

 

A.  PRIHODI                                                                             8,172.617,74 kn

 

      i to:

          1.  od gospodarenja imovinom:

               - davanjem u zakup poslovnih prostora          8, 024.663,04

               -  davanjem u najam stanova,                                26.760,00            

2.  od kamata:

               -  kamata a vista i na oro�ena sredstva,                 10.864,69

          3.  prihoda od naknada za oduzetu imovinu:

               -  za dospjele obveznice i

                   25%-tne gotovinske uplate,                             110.327,01

          4.  ostalih prihoda.                                                               3,00

 

Ostvareni prihodi u 2015. godini manji su od prihoda u 2014. godini za 66.354,22kn,  ili za 0,81%.

Najve�i dio prihoda ostvaren je gospodarenjem imovinom i �ini  98,52% ukupnog prihoda, i u usporedbi s ostvarenjem u 2014. godini manji je za 0,34%.

           Prihodi od kamata iznose 10.864,67 kn, i manji su od onih u 2014. godini za 78,35%.

          Prihodi od naknada za oduzetu imovinu ve�i su za 287,59 kn, ili za 0,35% od ostvarenja u 2014.                       

           

B.   RASHODI                                                                        6,256,729,48 kn

 

Ukupni rashodi ve�i su od rashoda ostvarenih u 2014. godini za 4,56%.

 

Utrošeno je tako:

 

1.  Za redovite potrebe zakladnih tijela i ureda Zaklade:        365.488,01 kn.

 

 

            Gornji iznos �ini 4,47% ukupnog prihoda, ili 5,84% ukupnih rashoda, što je 1,19% više nego u 2014. godini.

 

             Troškovi za pla�e zaposlenih u Zakladi iznosili su 181.682,44 kn, i to je 2,22% ukupnog prihoda, ili 2,90% ukupnih rashoda, i  ve�i su za 764,43 kn od troškova iz 2014. godine. To zorno pokazuje da se najve�i dio poslova u Zakladi obavljao i obavlja volonterskim radom - do 2013. �lanova Upravnog vije�a i upravitelja, a u 2013., 2014. i 2015. samo upravitelja, dok je samo jedna osoba bila  u radnom odnosu na neodre�eno vrijeme, i to na mjestu voditeljice Ureda.

             Materijalni i financijski rashodi, bez teku�ega i investicijskog odr�avanja, iznosili su 183.805,57 kn, što je 2,25% ukupnih prihoda i 2,94% ukupnih rashoda, i ve�i su za 1,96% od ostvarenih u 2014. godini.

 

2.  Za teku�e i investicijsko odr�avanje                                      262.979,98 kn.

 

   

 Utrošena su sredstva za 37.596,41 kn ve�a od onih u 2014. godini, ili  za 16,68%.

Sredstva su utrošena na neophodno odr�avanje stanova i poslovnih prostora Zaklade i za zapo�etu adaptaciju stana na adresi Izme�u pola�a 6.

Adaptaciju stana u Kuni�evoj 1, ni u 2015. nismo realizirali. Na�alost, Zavod za obnovu Dubrovnika još uvijek nije sanirao krov od ratnih ošte�enja niti je proveo aseizmi�ku sanaciju bloka, a pitanje je i kada �e se to dogoditi.  Zaklada je još polovinom 2012. predlo�ila Zavodu za obnovu da �e dijelom sufinancirati obnovu krova kako bi se ubrzala obnova, ali Zavod ni u 2013., 2014. i u 2015. zbog Zakona o izmjeni Zakona o obnovi ugro�ene spomeni�ke cjeline Dubrovnika nije imao uop�e sredstava za ove namjene, pa je tako i ure�enje ovoga stana „na �ekanju“, jer bi bilo besmisleno trošiti novac za njegovo ure�enje dok se ne popravi krov.

           

3. Za brojne programe socijalne skrbi                                     5,628.261,49 kn.

 

 

          Glavne i bitne aktivnosti Zaklade odvijaju se na podru�ju socijalne skrbi za gra�ane Grada koji su potrebiti pomo�i, potpore i posebne skrbi u njihovu �ivotu i nastojanju da, prvenstveno uz vlastite napore, mogu savladavati poteško�e s kojima se susre�u kao pojedinci i obitelji, osobito više�lane obitelji s ve�im brojem malodobne djece.

          U tom nastojanju Zaklada utvr�uje svoj doprinos potrebitima s više  programa, kra�eg ili trajnijeg zna�enja, što su se donosili i realizirali i u ovoj godini kao:

           

                    I.    Teku�e  donacije

                    II.   Potpore za školovanje

                   III.  Kapitalne donacije.        

                                                                 

 

I.  Teku�e donacije                                                              4,186.937,61 kn.              

 

 a) Pomo� i njega u ku�i  najstariji je oblik pomo�i što ga organizira i financira Zaklada u suradnji s Domom  za starije osobe Dubrovnik, koji te usluge pru�a preko svojega vaninstitucionalnog Odjela za pomo� i njegu u ku�i, na temelju Pravilnika što ga je donijela Zaklada.

Preko spomenutog Odjela Doma dnevno se isporu�ivao objed na ku�u svima koji to trebaju, organizirala se po potrebi pomo� u njezi bolesnika, pomo� u ure�enju stana, nabavi lijekova i sli�no.

           Besplatnim uslugama pomo�i i njege u ku�i, na teret Zaklade, mogu se koristiti svi kojima Centar za socijalnu skrb izda odgovaraju�e rješenje u skladu s Pravilnikom o pru�anju Zakladine pomo�i. Istim uslugama mogu se koristiti, uz pla�anje minimalne cijene što je utvr�uje Dom, i svi drugi umirovljenici u izravnom dogovoru s Domom.

          Odnose s Domom za starije osobe Dubrovnik Zaklada  regulira posebnim ugovorom svake godine, pa je za usluge Doma 2015. ispla�eno 1,284.920,00 kn.

 

          Zaklada je financirala i dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doru�ka i ve�ere kod ku�e (bilo dostavom nov�anih bonova tvrtke «PEMO», kojima su sami kupovali namirnice, ili dostavom u ku�u odgovaraju�ih namirnica kada je rije� o vrlo teškom zdravstvenom stanju tih korisnika).

Za ove namjene Zaklada je isplatila daljnjih 252.419,12 kn za  prosje�no 56 korisnika mjese�no, što je 20,02% više od ispla�enoga u 2014. godini,  ili ukupno u pru�anju pomo�i i njege u ku�i 1,537.339,12 kn.

            

           Preko ove Slu�be za pomo� i njegu u ku�i:

            

           -  dostavljao se dnevno tijekom cijele godine objed u ku�u, uz dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doru�ka i ve�ere,  besplatno prosje�no za 54 osobe;

            -  isporu�ivao se svakoga radnog dana  objed  Udruzi «Rina Mašera» za  njezinih 15 šti�enika koji imaju organizirandnevni boravak u prostorima Udruge, gdje rade na uzgoju cvije�a i izradbi raznih predmeta ru�nim radom;

             -  uslugom  isporuke objeda preko ove Slu�be, uz pla�anje odgovaraju�e minimalne naknade, koristila su se prosje�no 63 umirovljenika koji imaju prihode ve�e od  2.000,00 kn mjese�no po osobi.

 

            U okviru ovog programa pru�ane su još dvije usluge potrebitima, i to:

     

 -  usluga njege na odr�avanju osobne higijene za starije ili nemo�ne osobe 2.750 sati  godišnje, od �ega je na trošak Zaklade 1.687 sati, a uz  pla�anje korisnika 1.063 sati;

            -   usluga pomo�i u ku�i na ure�enju stana  1.881 sat godišnje, od �ega na teret Zaklade  1.598 sati, a  283 sati uz pla�anje korisnika.

                                                                                                         

 b) Opskrba namirnicama obitelji slabijega materijalnog i uop�e socijalnog stanja drugi je oblik pomo�i što ga besplatno pru�a Zaklada potrebitima.

                

 Ova je pomo� odobrena u 2015. godini u iznosu od 1,114.359,56 kn, što je za 2,76% manje u usporedbi s 2014. godinom.

            Korisnici ove pomo�i su bili:

 

- na podru�ju od Orsule do Kantafiga   25 obitelj, s 82 osobe;

  - na podru�ju od Sustjepana do Brse�ina  22 obitelji, sa 64 osoba;

- na otoku Šipanu  13 obitel, s 14 osoba.

 

            Svim korisnicima pomo� se ispla�ivala redovito mjese�no u nov�anim bonovima što ih izdaje «PEMO», na temelju kojih korisnici sami mogu kupovati namirnice i potrepštine po �elji, isklju�ivši alkohol, pivo, cigarete i bonove za mobitele.

             Obitelji korisnika ove pomo�i razvrstane su, sukladno postoje�em Pravilniku o pru�anju pomo�i, u tri kategorije po prihodima, tako da su  s tog temelja odobravani bonovi po osobi u vrijednosti od po 400,00 kn, 550,00 kn ili 780,00 kn.

                   Svim korisnicima odobrena je i dopunska pomo� za pojedine blagdane (Uskrs i Bo�i�).

 

c)  Pomo�  socijalno potrebitima preko Grada Dubrovnika  je  oblik doniranja u prora�un Grada i on, preko svoga Upravnog odjela, odobrava gra�anima slabijeg imovnog stanja jednokratne nov�ane pomo�i, u skladu s gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi.

              U 2015. godini smo uplatili sredstva planirana za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn, a slu�be Upravnog odjela su nas redovito tromjese�no izvješ�ivale o osobama i iznosima dodijeljene jednokratne pomo�i.

Ovaj oblik pomo�i u 2015. ostvarilo je 300 osoba jednokratno, 28 osoba dva puta i jednaosoba tri puta.

  

             dPla�anja smještaja djece u vrti�ima iz obitelji slabijih imovinskih prilika koje ne ostvaruju tu pomo� po gradskoj odluci, oblik je pomo�i koji dobiva sve ve�e zna�enje u programima Zaklade.

             U ovoj godini Zaklada je omogu�ila besplatni smještaj u dje�jim vrti�ima za jednu obitelj s troje, šest obitelji s dvoje djece i 28 obitelji s jednim djetetom, ili ukupno za 42 djeteta.

 

             Donacija za ovaj oblik pomo�i iznosila je 149.681,53 kn.

 

 

             e) Zaklada je i ove godine ispla�ivala redoviti mjese�ni d�eparac šti�enicima domova za starije i nemo�ne osobe u Dubrovniku, za koje opskrbninu  za  dom djelomi�no ili u cijelosti  pla�a dr�ava.

 D�eparac je iznosio 200,00 kn po osobi, pa je za prosje�no 41 šti�enika bilo ispla�eno ukupno 97.600,00 kn.

 

              f) Ovoj Zakladi su se za pomo� obra�ale osobe s našeg podru�ja   smještene u ustanove izvan Grada  koje  imaju odre�ene  materijalne  potrebe. Razmatrali smo ovu problematiku zajedno sa stru�nim osobama iz Centra za socijalnu skrb Dubrovnik koji su obradili podatke i detaljno nas informirali o prilikama i broju osoba smještenih u ustanove temeljem  njihovih rješenja.

Zaklju�ili smo da bi bilo po�eljno  program “D�eparac” proširiti i na  osobe koje su zbog svojih fizi�kih ili intelektualnih teško�a smještene u domove, udomiteljske obitelji  ili  specijalizirane ustanove izvan našeg podru�ja, a rije� je o 74 osobe u dobi od 28 do 89 godina �ivota razasute  u 31 ustanovi  u zemlji.

  U �elji da im se omogu�i zadovoljavanje dijela njihovih osobnih potreba odlu�ili smo i za njih kreirati program “D�eparac”. Tako smo za Uskrs prošle godine zapo�eli s ovim programom i isplatili prvi put donaciju - d�eparac za svih  tada 74 osobe u iznosu od  po 450,00 kn po osobi, i to �emo nastavit  kvartalno upla�ivati i dalje.

   U 2015. godini za ovaj program isplatili smo 99.900,00 kn.

 

gStambena štednja za šti�enike Doma za mlade «Maslina» u Dubrovniku obuhvatila je ove godine samo dvoje  šti�enika.

                   Na posebnom �iro-ra�unu broj: 234009-1510261963 kod Privredne banka Zagreb koji nosi naziv «Frane naša…za šti�enike Doma 'Maslina'» bilo je samo 200,71 kn. Obveza za jednog šti�enika po ugovoru o štednji za ovu godinu iznosila je 5.030,00 kn, pa je ukupno potrebni iznos ispla�en iz sredstava  Zaklade za ovu namjenu iznosio 10.060,00 kn

           

             h) Pla�anje polica �ivotnog osiguranja  za šti�enike iz Doma «Maslina» novi je oblik pomo�i šti�enicima toga doma. U suradnji s Domom Zaklada „Blaga djela“  uklju�ila  se u ovaj program što ga je  zapo�ela  Zaklada  „Vaša pošta“  još  2011. godine, a uklju�ene su mnoge institucije i pojedinci. Za dvoje šti�enika Doma uplatili smo premiju osiguranja  za godinu dana u iznosu od 22.856,89 kn. Upla�ena sredstva bit �e se rentna nov�ana potpora u trajanju od dvije godine nakon napuštanja Doma.

 

              i) Odlukama upravitelja odobrene su donacij: Dubrova�koj bolnici u iznosu od 100.000,00 kn, Udruzi slijepih DN� u iznosu od 9.785,00 kn, Društvu distrofi�ara DN� 14.875,00 kn, DUSAB-u (Dubrova�koj udruzi  oboljelih od azheimera) 14.781,00 kn i donacije gra�anima u iznosu od 10.000,00 kn,  ili  ukupno 179.441,00 kn za  zadovoljavanje  njihovih potreba.

 

j) S Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodi�a i mobilitet ostvaruje se uspješna suradnja ve� nekoliko godina, i to najprije financiranjem školovanju pasa vodi�a za slijepe osobe, a  nakon što je dr�ava preuzela ove troškove, Zaklada financira troškove hrane za pse vodi�e, i to  za pet pasa vodi�a i tri terapijska  psa, u ukupnoj vrijednosti od 44.398,98 kn.  Ove godine pomogli smo Udrugu s dodatnim iznosom od 10.000,00 kn kao pomo� za dvoje �lanova �iji su psi bili podvrgnuti operacijskom zahvatu u Zagrebu.

 

                 k) Odlukama Upravitelja odobrene su donacije Domu za starije i nemo�ne Dubrovnik u iznosu od 308.520,00 kn, Domu „Domus Christi „ u iznosu od 102.300,63 kn i Domu „Maslina“ u iznosu od 20.479,90 kn za teku�e potrebe tih institucija.

 

 

 

 

 

  II.  Potpore za školovanje

 

             Jedan od glavnih programa u radu Zaklade je skrb za mlade i njihovo školovanje. Pri tome, posvetili smo pozornost obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja i uop�e socijalnog polo�aja, u kojima bi djeca teško mogla završiti školovanje koje �e im omogu�iti kvalitetnije uklju�ivanje u normalni �ivot.

             Za ostvarenje ovog programa svake godine, pa tako i u 2015. godini odobravali smo tri oblika potpora.

 

              aStipendije

 

              Budu�i da ovaj program traje ve� od 2004. godine, brojne  generacije  onih koji se školuju izvan Dubrovnika primaju naše stipendije. Tijekom 2015. stipendiju je primalo 100 stipendista koji studiraju na razli�itim fakultetima, u visini od 1.000,00 kn ako stanuju u studentskim domovima, a 1.500,00 kn ako su smješteni privatno.

               Za ovu namjenu  ispla�eno je 1,174.500,00 kn.

 

               b) Jednokratne potpore

 

               Ovu potporu odobravali smo mladima iz Dubrovnika koji se školuju u Dubrovniku, a  slabijeg su materijalnog i socijalnog stanja.

               Za srednjoškolce je jednokratna potpora iznosila 2.500,00 kn, a za sveu�ilištarce 3.500,00 kn.

               Ove potpore su u 2014. godini primila 53 srednjoškolca i pet sveu�ilištaraca, i u ovu svrhu  ispla�eno je ukupno 149.500,00 kn.

 

                c)  Nagrade

 

                 Posebno nam je zadovoljstvo istaknuti da smo do sada  redovito iz godine u godinu imali pove�an broj stipendista koji su sve ispite u toj godini polagali uz prosje�ne ocjene  4,00  i više. Bilo je tako i ove godine, kada je takve prosje�ne ocjene dobilo 27 sveu�ilištaraca, ili 40% onih stipendista koji su imali mogu�nost dobiti ovu nagradu.

                 U skladu s Pravilnikom Zaklade svakome od njih smo i ove godine odobrili nagradu u visini 3.000,00 kn, za što smo isplatili, uz obra�un propisanog poreza i prireza,  ukupno  117.323,88 kn.

 

                 Za sve potpore za školovanje Zaklada je u 2015. godini izdvojila i isplatila ukupno 1,441.323,88 kn.

 

 

III. Kapitalne donacije                                                                                        

 

 

                   Populacija gra�ana tre�e dobi za onaj dio koji  su potrebiti pomo�i uvijek je bila u središtu skrbi Zaklade.

                    U ovom Izvješ�u istaknuto je u kojim oblicima smo intervenirali razli�itim na�inima pomo�i. Bili su to: pomo�i i njega u ku�i, besplatna opskrba namirnicama i osnovnim ku�anskim potrepštinama, odobravanje d�eparca šti�enicima domova za starije i nemo�ne, odobravanje d�eparca šti�enicima smještenim u ustanove, nov�anim jednokratnim pomo�ima indirektno.

 

          U planovima Zaklade odavno se nalazila nadogradnja Doma za starije osobe u Dubrovniku, za što su osigurana neophodna  sredstva i donesene odluke. Nakon brojnih teško�a i usaglašavanja koji su trajali nekoliko godina, kona�no je 22. prosinca 2015. potpisan Ugovor o nadogradnji kata na zgradi  Doma izme�u Zaklade „Blaga djela“, Doma za starije osobe Dubrovnik i  Dubrova�ko-neretvanske �upanije.

          Planirana nadogradnja kata na zgradi Doma na adresi Branitelja Dubrovnika 33  trebala bi zapo�eti za nekoliko mjeseci. Radi se o novih 500 m2 koji �e uvelike promijeniti �ivot u Domu, kako osobama tamo zbrinutim, tako i osoblju koje skrbi o njima.

Pretpostavljena vrijednost investicije je 3,600.000,00 kn u koju ulazi: izradba idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta s odgovaraju�im elaboratima za sve faze pribavljanja gra�evinske dozvole, kao i za realizaciju gra�evinskih, zanatskih, obrtni�kih i instalaterskih radova, troškova nadzora i pribavljanje uporabne dozvole. Planirana nadogradnja financirat �e se sredstvima Zaklade „Blaga djela“, koja �e se nakon završetka nadogradnje upisati kao vlasnik idealnog dijela zgrade, razmjerno utrošenim sredstvima. Ugovorom je predvi�eno da Zaklada bez ikakve naknade ustupa Domu korištenje izgra�enog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, sve dok Dom u tom prostoru obavlja takvu djelatnost.

 

 

Moramo sa �aljenjem istaknuti da, unato� tome što je Zaklada imala osigurana potrebna sredstva, nismo realizirali ve�e projekte i kapitalne donacije, i to zbog lošega Zakona o izmjeni Zakona o obnovi ugro�ene spomeni�ke cjeline  Dubrovnika,  zbog inertnosti administracije na lokalnoj razini i zbog nedostatka ideja i projekata  koje bi Zaklada rado sufinancirala ili �ak financirala u cijelosti.

O�ekujemo da �e se situacija u tom pogledu popraviti i da �e Zaklada sredstva što ih na svom ra�unu �uva za ove namjene mo�i upotrijebiti na korist potrebitih naših sugra�ana i tako ostvariti ili pomo�i u ostvarenju nekih projekata za kojima se ve� dugo osje�a potreba u našem Gradu (novi dom za starije i nemo�ne, dnevni boravak za starije osobe, Sigurna ku�a, program „Prisutnost“).

 

 

 

 

C.  VIŠAK  PRIHODA                                                          1,915.888,26 kn

 

Višak prihoda  �ini 23,44% ukupnog prihoda i u skladu je s dugogodišnjom politikom Zaklade.

 Zaklada naime, od po�etka svog djelovanja, nastoji djelovati kroz programe i projekte, a ne pojedina�nim ad hoc intervencijama, i zbog toga uvijek nastoji imati dovoljni iznos sredstava kako bi pojedine projekte mogla i ostvariti. Samo po sebi razumljivo je da su sva sredstva namijenjena za budu�e projekte oro�ena pod povoljnim uvjetima kako bi se zaštitila njihova vrijednost.

   

                                                          ***

 

             Zaklada je u proteklom godišnjem poslovanju imala poteško�a i s naplatom dospjelih potra�ivanja od korisnika poslovnih prostora koji su dani u zakup.

             Ve� prije smo uo�ili da se pojavljuju neke poteško�e u radu poslovnih subjekata koji se koriste tim prostorima, a pripisivali smo ih poteško�ama zbog op�ih ekonomskih prilika u Gradu, dr�avi i uop�e svijetu.

              Svjesni da instrumenti osiguranja pla�anja koje smo ranije primjenjivali nisu bili dovoljna jamstva za sigurnost u redovitoj naplati potra�ivanja, pribjegli smo pooštrenju tih mjera, ali kako to nije bilo mogu�e posti�i preko no�i, jer su ugovori o zakupu zaklju�eni na razdoblje od pet godina, to je obvezno došlo i do nekih negativnih posljedica.

     

Nenapla�ena dospjela potra�ivanja dana 31. 12. 2015. iznosila su 2.628.159,25 kuna s PDV-om, ili 2,102.627,40 kn bez PDV-a, što je 26,11%  ukupno fakturiranog prihoda. Ako uzmemo u obzir op�e  stanje likvidnosti u dr�avi mo�e se konstatirati da naplativost od 73,89 % nije loša.

            Treba napomenuti da smo nastojali poboljšati naplatu na sve raspolo�ive na�ine, aktiviranjem zadu�nica, slanjem opomena, �estim sastancima s zakupnicima i najmoprimcima, pa i reprogramiranjem dugova.

            Zaklada je nastojala pomo�i svojim zakupnicima tako što im je ponudila „sezonski na�in pla�anja“ na temelju ugovora po kojima se u sezoni pla�aju ve�e, a izvan sezone manje zakupnine, s tim da ugovoreni godišnji iznos ostaje nepromijenjen. Ve�ina je zakupnika  to rado prihvatila.

             Moramo tako�er istaknuti da ozbiljne poteško�e u pla�anju zakupnine imaju svega �etiri od ukupno 26 zakupnika i najmoprimaca, �ija dugovanja iznose 96,52% ukupnih dugovanja, dok svi ostali  uglavnom redovito izvršavaju svoje obveze. Nastojat �emo pomo�i najve�im du�nicima reprogramiranjem njihovih dugovanja u 2016.

 

 

 

D.  POTEŠKO�E U   FUNKCIONIRANJU  ZAKLADE U 2015.  GODINI

 

             Budu�i da nisu razriješeni sporovi pokrenuti od Zaklade pred  Upravnim sudovima u Splitu i Osijeku, te pred Visokim upravnim sudom RH, kao ni ustavne tu�be podnesene Ustavnom sudu RH, protiv nezakonitih odluka Gradskog vije�a Grada Dubrovnika i Ministarstva uprave Republike Hrvatske, o �emu je više re�eno u uvodnom dijelu ovoga izvješ�a, Zakladu je u 2015. godini nastavio zastupati upravitelj Nikola Obuljen i nakon isteka mandata, zato jer je upisan u Zakladni upisnik.

             Upravitelj Zaklade donio je i odluku o Završnom ra�unu za 2015. u smislu odredbe �l. 28. Statuta Zaklade. Unato� ovoj situaciji Zaklada je nastavila djelovati u skladu sa svojim Statutom i odgovaraju�im op�im aktima, ostvaruju�i i provode�i zapo�ete i planirane programe iz podru�ja socijalne skrbi. Zaklada je bila, a i dalje je, spremna na dogovor s gradskim vlastima, ali uvijek u skladu s odredbama Statuta Zaklade i Zakonom o zakladama i fundacijama.

             Ako se taj dogovor ne ostvari, o�ekujemo da �e se sva sporna pitanja razriješiti na na�in predvi�en Zakonom o zakladama i fundacijama i Statutom Zaklade i pravorijekom sudova u povodu tu�bi što ih je u zaštiti svojih interesa podigla Zaklada.

  

                                                          ***

              Zaklada je i ove godine odr�avala ve� prije uspostavljene odnose s brojnim organizacijama, ustanovama i tijelima dr�avne uprave i lokalne samouprave kao i udrugama, sinkroniziraju�i razne aktivnosti na podru�ju socijalne skrbi, osobito primanjem i davanjem brojnih podataka od koristi za što ujedna�eniji pristup zajedni�koj problematici.

          Povremeno su se u sredstvima javnog informiranja javljale i neke vijesti i napisi o radu i poslovanju Zaklade, a Zaklada je, sa svoje strane, obavještavala javnost o pojedinostima u radu na web-stranici, koja se redovito obnavlja najnovijim informacijama o Zakladi.

 

          Vjerujemo da smo ovim Izvješ�em dovoljno temeljito i opširno pru�ili potrebne informacije o radu i poslovanju Zaklade »Blaga djela«  u 2015. godini.

          I dalje sa zahvalnoš�u o�ekujemo da �e me�u širokim krugom gra�anstva biti dostatan broj onih koji �e Zakladi pomo�i u daljnjem radu primjedbama i prijedlozima za rješavanja brojnih pitanja iz podru�ja socijalne skrbi, �ime �emo zajedni�ki sudjelovati u pru�anju pomo�i i potpore potrebitima na podru�ju Grada Dubrovnika radi otklanjanja povremenih ili trajnijih poteško�a u kojima se nalaze.     

 

 

 

U Dubrovniku, 29. velja�e 2016.                                 Upravitelj

                                                                       Nikola Obuljen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr